Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Copyright

Copyright 1992-2017 TQMmaster. Niets uit de teksten of afbeeldingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van TQMmaster verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan komen uitsluitend toe aan TQMmaster. Behoudens de in de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande toestemming van TQMmaster. TQMmaster behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2 van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.

 

Illustraties

De meeste illustraties in deze publicatie zijn aangekocht of eigendom van de auteur. Wij hebben getracht alle rechthebbenden van de overige illustraties te achterhalen. Mocht iemand desondanks menen zijn/haar rechten op bepaalde illustraties te kunnen doen gelden, neem dan contact met ons op. De auteursrechtelijke vermelding zal dan worden aangepast of de illustratie zal worden verwijderd.

 

Merkenrecht

TQMmaster en SPA zijn geregistreerde merknamen.

 

Privacy

TQMmaster respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

 

Beperking aansprakelijkheid van informatie

Bij de samenstelling van de informatie op deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan TQMmaster niet volledig garanderen dat de informatie in alle gevallen foutloos, volledig en/of actueel is. TQMmaster aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site is gepubliceerd. Evenmin is TQMmaster aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van (al dan niet tijdelijke) onbeschikbaarheid van deze website of enige informatie op de website.
De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en beschrijft algemene bedrijfssituaties. Het kan op geen enkele wijze de adviezen van een deskundige consultant vervangen.

 

Hyperlinks

Onze website bevat ook links naar sites die niet van TQMmaster zelf zijn en waarover TQMmaster geen controle heeft. TQMmaster is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internet sites en is ook niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze internet sites.

 

E-mail

E-mail digitaal berichtenverkeer heeft een informeel karakter waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. E-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien een bericht niet aan u is geadresseerd, bent u niet gerechtigd tot kennisneming. Voorts is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan. Indien een bericht abusievelijk aan u is verzonden, verzoeken wij u ons onverwijld op de hoogte te stellen en het originele bericht te vernietigen.

 

Beperking aansprakelijkheid door virussen, malware, spam, phishing, Trojaanse paarden, etc.

De TQMmaster website wordt door een derde partij gehost, op systemen waarover TQMmaster geen controle heeft. TQMmaster besteedt binnen de gegeven mogelijkheden grote zorg aan de bescherming van de website en het e-mail verkeer. Bijvoorbeeld alle in- en uitgaande e-mail wordt op virussen e.d. gescand door middel van professionele en constant up-to-date gehouden beschermingssoftware. De mogelijkheid blijft echter aanwezig dat virussen e.d. niet of niet tijdig ontdekt worden. Als gevolg hiervan kunnen deze virussen e.d. leiden tot diverse ongewenste gevolgen. Een mogelijk ongewenst gevolg is het besmetten van uw computer(s) als gevolg waarvan deze bij een derde partij eveneens kunnen leiden tot diverse ongewenste gevolgen.

De huidige situatie op het gebied van informatietechnologie maakt het onmogelijk om te voorzien in een volledige bescherming tegen virussen en dergelijke. Gezien de ontwikkelingen is dit ook in de nabije toekomst niet te verwachten. Met andere woorden ook de meest professionele en up-to-date gehouden beschermingssoftware kan geen 100 procent bescherming bieden. Iedereen die via internet contact maakt loopt dus het risico van besmetting door een virus of ander ongewenst programma. Door het gebruik van goede bestrijdingsprogramma’s (dus ook bij u!) kunnen deze risico’s worden beperkt, echter niet tot nul worden teruggebracht. Iedere gebruiker loopt dan ook altijd een bepaald risico door deelname aan het internetverkeer welke valt binnen de “eigen risico”-sfeer van gebruiker.

TQMmaster neemt de zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om het internetverkeer te beveiligen. Zij komt daarmee zo goed als redelijkerwijs mogelijk haar zorgplicht na ten aanzien van de gebruikers van de website en ontvangers van e-mail. In het geval TQMmaster toch met één of meer virussen e.d. besmet blijkt en als gevolg daarvan schadelijke gevolgen veroorzaakt bij een ontvangende partij is TQMmaster daarvoor niet aansprakelijk.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.

Nederlands recht

Op alle bepalingen binnen deze disclaimer alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing.